Simulator electoral 2012

Legea 35/2008 - Art.48

LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 (*actualizata*)
 

pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008
Data intrarii in vigoare : 16 martie 2008

Forma actualizata valabila la data de : 16 octombrie 201

 

ART. 48
    (1) După primirea de la Biroul Electoral Central a constatării cu privire la partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care întrunesc şi care nu întrunesc pragul electoral potrivit art. 47 alin. (2), birourile electorale de circumscripţie procedează la prima etapă de repartizare pe competitor electoral a mandatelor de deputat, respectiv de senator, la nivel de circumscripţie electorală.


    (2) La lucrările efectuate de biroul electoral de circumscripţie au dreptul să asiste candidaţii şi persoanele acreditate.

    (3)  Biroul electoral de circumscriptie stabileste, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, coeficientul electoral al circumscriptiei electorale, determinat ca partea intreaga nerotunjita rezultata prin impartirea numarului de voturi valabil exprimate pentru toti competitorii electorali care intrunesc conditia prevazuta la art. 47 alin. (2), inclusiv voturile valabil exprimate pentru candidatii independenti care au obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate in colegiul uninominal unde au candidat, la numarul de deputati, respectiv de senatori ce urmeaza sa fie alesi in acea circumscriptie electorala.
-----------
    Alin. (3) al art. 48 a fost modificat de pct. 69 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 97 din 27 august 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008

   (4) Pentru fiecare competitor electoral se împarte numărul total de voturi valabil exprimate obţinut prin însumarea voturilor valabil exprimate în favoarea tuturor candidaţilor săi din colegiile uninominale de pe raza circumscripţiei electorale la coeficientul electoral, reţinându-se partea întreagă, nerotunjită, a câtului. Rezultatul obţinut reprezintă numărul de mandate repartizate de biroul electoral de circumscripţie competitorului electoral la nivelul circumscripţiei electorale în prima etapă de repartizare a mandatelor. Candidaţilor independenţi li se atribuie câte un mandat de către biroul electoral de circumscripţie dacă au obţinut majoritatea voturilor valabil exprimate în colegiul uninominal în care au candidat.

    (5) Voturile rămase, adică cele neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, obţinute de competitorii electorali ce întrunesc condiţia prevăzută la art. 47 alin. (2), precum şi mandatele ce nu au putut fi repartizate de biroul electoral de circumscripţie se comunică de acesta Biroului Electoral Central, pentru a fi repartizate centralizat în a doua etapă, la nivel naţional.

   (6) Biroul Electoral Central insumeaza, pe intreaga tara, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, voturile neutilizate si pe cele inferioare coeficientului electoral al circumscriptiei electorale din toate circumscriptiile electorale, pentru fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala care intruneste conditia prevazuta la art. 47 alin. (2); numarul voturilor astfel obtinute de fiecare partid politic, alianta politica si alianta electorala se imparte la 1, 2, 3, 4 etc., facandu-se atatea operatii de impartire cate mandate nu au putut fi repartizate la nivelul circumscriptiilor electorale; caturile rezultate din impartire, calculate cu 8 zecimale, indiferent de competitorul electoral de la care provin, se clasifica in ordine descrescatoare, pana la concurenta numarului de mandate nerepartizate; cel mai mic dintre aceste caturi constituie coeficientul electoral pe tara pentru deputati si, separat, pentru senatori; fiecarui competitor electoral care a intrunit conditia prevazuta la art. 47 alin. (2) i se repartizeaza atatea mandate de deputati sau, dupa caz, de senatori, de cate ori coeficientul electoral pe tara se cuprinde in numarul total al voturilor valabil exprimate pentru partidul politic, alianta politica sau alianta electorala respectiva, rezultat din insumarea pe tara a voturilor neutilizate si a celor inferioare coeficientului electoral al circumscriptiei electorale (partea intreaga nerotunjita).
-----------
    Alin. (6) al art. 48 a fost modificat de pct. 69 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 97 din 27 august 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008

(7) Desfasurarea mandatelor repartizate pe circumscriptii electorale se face de Biroul Electoral Central, dupa cum urmeaza:


    a) pentru fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala care intruneste conditia prevazuta la art. 47 alin. (2), se imparte numarul voturilor neutilizate si al celor inferioare coeficientului electoral al circumscriptiei electorale, din fiecare circumscriptie electorala, la numarul total al acestor voturi valabil exprimate pentru acel partid politic, acea alianta politica sau alianta electorala, ramase neutilizate la nivel national. Rezultatul astfel obtinut pentru fiecare circumscriptie electorala se inmulteste cu numarul de mandate cuvenite partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale. Datele obtinute, calculate cu 8 zecimale, se ordoneaza descrescator la nivelul tarii si separat descrescator in cadrul fiecarei circumscriptii electorale. La doua valori egale departajarea se face si in functie de numarul total de voturi valabil exprimate si numarul total al voturilor neutilizate sau inferioare coeficientului electoral la nivel de circumscriptie electorala. Pentru fiecare circumscriptie electorala se iau in calcul primele partide politice, aliante politice sau aliante electorale, in limita mandatelor ce au ramas de repartizat in circumscriptia electorala respectiva. Ultimul numar din aceasta operatiune reprezinta repartitorul acelei circumscriptii electorale. In continuare, se procedeaza la repartizarea mandatelor pe circumscriptii electorale in ordinea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si a circumscriptiilor electorale din lista ordonata pe tara, astfel: primul numar din lista ordonata pe tara se imparte la repartitorul circumscriptiei electorale de la care provine, rezultand numarul de mandate ce ii revin in circumscriptia electorala respectiva. In continuare, se procedeaza identic cu numerele urmatoare din lista ordonata pe tara. In situatia in care s-a epuizat numarul de mandate cuvenite unui partid politic, unei aliante politice sau unei aliante electorale ori dintr-o circumscriptie electorala, operatiunea se continua fara acestea. Daca numarul din lista ordonata pe tara este mai mic decat repartitorul de circumscriptie electorala, se acorda un mandat;

    b) in cazul in care nu este posibila acordarea mandatelor in ordinea ce rezulta din aplicarea prevederilor lit. a), Biroul Electoral Central are in vedere circumscriptia electorala in care partidul politic, alianta politica sau alianta electorala are cel mai mare numar de candidati, iar daca si astfel au ramas mandate nerepartizate pe circumscriptii electorale, circumscriptia electorala in care partidul politic, alianta politica sau alianta electorala respectiva are cele mai multe voturi neutilizate ori cele mai multe voturi inferioare coeficientului electoral de circumscriptie;

    c) daca dupa aplicarea prevederilor lit. a) si b) au mai ramas mandate nedesfasurate pe circumscriptii electorale, Biroul Electoral Central le stabileste pe baza acordului partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale carora li se cuvin aceste mandate, potrivit alin. (4), iar in lipsa unui acord, prin tragere la sorti, in termen de 24 de ore de la incheierea operatiunilor anterioare.
-----------
    Alin. (7) al art. 48 a fost modificat de pct. 69 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 97 din 27 august 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008


    (8) Alocarea pe colegii uninominale şi atribuirea de mandate candidaţilor se fac de către biroul electoral de circumscripţie, avându-se în vedere numai competitorii electorali care au întrunit pragul electoral prevăzut la art. 47 alin. (2), în mod distinct pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat.

    (9) În fiecare colegiu uninominal pentru Camera Deputaţilor, respectiv Senat, se atribuie un singur mandat de deputat, respectiv de senator.

    (10) Atribuirea mandatelor de deputat şi de senator se face în două etape, la nivelul colegiilor uninominale şi la nivelul fiecărei circumscripţii electorale.

    (11) În prima etapă, la nivelul colegiilor uninominale, se atribuie un mandat candidaţilor care aparţin unui competitor electoral ce a întrunit pragul electoral potrivit art. 47 alin. (2) şi care au obţinut majoritatea voturilor valabil exprimate în colegiul uninominal în care au candidat.

    (12) În cea de a doua etapă, de alocare pe colegii şi atribuire de mandate competitorilor electorali care au întrunit pragul electoral, biroul electoral de circumscripţie va întocmi, separat pentru Camera Deputaţilor şi Senat, o listă ordonată cu toţi candidaţii cărora nu li s-au atribuit mandate în prima etapă, dispuşi în ordinea descrescătoare a raporturilor dintre voturile valabil exprimate obţinute în colegiile uninominale în care au candidat şi coeficientul electoral al circumscripţiei electorale respective, calculate până la a opta zecimală inclusiv.

     Departajarea intre 2 sau mai multi candidati care au obtinut rezultate identice in urma operatiunilor efectuate conform alin. (12) se face pe baza voturilor valabil exprimate sau, in caz de egalitate, in functie de pozitiile inregistrate la nivelul sectiilor de votare.
-----------
    Alin. (12^1) al art. 48 a fost introdus de pct. 70 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 97 din 27 august 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008

    (13) Dacă pentru un competitor electoral numărul de mandate atribuite potrivit prevederilor alin. (11) este mai mare sau egal cu numărul de mandate repartizate competitorului electoral respectiv în acea circumscripţie electorală, calculat potrivit prevederilor alin. (3)-(7), acestuia nu i se va mai aloca niciun mandat în etapa a doua prevăzută la alin. (12), acesta reţinând mandatele atribuite potrivit prevederilor alin. (11).

    (14) Pentru fiecare competitor electoral care a întrunit pragul electoral potrivit prevederilor art. 47 alin. (2), din numărul de mandate repartizat în acea circumscripţie electorală, calculat potrivit prevederilor alin. (3)-(7), se scade numărul de mandate atribuite la nivelul colegiilor uninominale potrivit alin. (11), rezultatul reprezentând numărul de mandate de atribuit fiecărui competitor electoral la nivelul circumscripţiei electorale în cea de a doua etapă de atribuire şi alocare de mandate. Numărul de mandate rezultat pentru fiecare competitor electoral se alocă pentru candidaţii acestora în ordine descrescătoare în funcţie de clasarea în lista prevăzută la alin. (12). În cazul în care următorul candidat căruia urmează să i se atribuie mandat din lista ordonată prevăzută la alin. (12) aparţine unui competitor electoral care a epuizat numărul de mandate la care are dreptul în acea circumscripţie electorală sau dacă în colegiul uninominal în care acesta a candidat deja s-a atribuit un mandat, se va proceda la trecerea la următorul candidat din lista ordonată, până la atribuirea tuturor mandatelor.

    (15) În cazul în care, în urma atribuirii de mandate în cele două etape potrivit prevederilor alin. (11)-(14), unuia sau mai multor competitori electorali care au întrunit pragul electoral potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) nu li s-a atribuit numărul de mandate la care au dreptul în acea circumscripţie electorală, calculat potrivit prevederilor alin. (3)-(7), acestora li se vor atribui atâtea mandate până la concurenţa cu acest număr. Mandatele se alocă suplimentar candidaţilor competitorilor electorali respectivi cei mai bine plasaţi în lista ordonată prevăzută la alin. (12) cărora nu li s-a alocat mandat, în colegiul uninominal în care au candidat, prin creşterea corespunzătoare a numărului de mandate din circumscripţia electorală respectivă şi prin excepţie de la prevederile alin. (9).

    (16) In caz de incetare a mandatului unui deputat sau senator, pentru ocuparea locului vacant se organizeaza alegeri partiale la nivelul colegiului uninominal in care a fost ales respectivul deputat sau senator, doar daca nu ar urma sa aiba loc cu mai putin de 6 luni inainte de termenul stabilit pentru alegerile parlamentare. Alegerile se organizeaza cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentului titlu, in cel mult 3 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Camerei Deputatilor sau a Senatului, dupa caz, prin care se constata incetarea mandatului unui deputat sau senator.
-----------
    Alin. (16) al art. 48 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 97 din 27 august 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 200

    (17) La alegerile partiale pot participa numai partidele politice si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care la alegerile generale au indeplinit pragul electoral prevazut de prezentul titlu, individual sau intr-o alianta politica ori electorala. Alegerile partiale se desfasoara intr-un singur tur, cel mai bine clasat candidat urmand a fi declarat castigator*).
-----------
    Alin. (17) al art. 48 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 323 din 20 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009, care completeaza art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 97 din 27 august 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008, cu pct. 71^1

*) NOTA
    Prin DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE nr. 503 din 20 aprilie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 28 mai 2010 a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului...
    Conform art. 147 din CONSTITUTIA ROMANIEI republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept.
    In aceste conditii, dispozitiile alin. (17) al art. 48 se suspenda incepand cu data de 28 mai 2010, urmand sa-si inceteze efectele juridice incepand cu data de 13 iulie 2010, daca legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.